Perpetuum

nedeľa 26. februára 2012

Rozvíjame kreativitu: 2 praktické tipy

Pre rozvoj nášho kreatívneho myslenia je potrebné trénovať spoluprácu pravej a ľavej mozgovej hemisféry. V tomto príspevku vám ponúkam dva užitočné tipy, ktoré vám takýto tréning zabezpečia.

Tip 1
Riešte problém v 3 krokoch
Ak potrebujete vyriešiť nejaký problém (môže byť pracovný, ale i súkromný), skúste ho riešiť týmto spôsobom:
-najprv si napíšte na papier SLOVO, ktoré čo možno najlepšie vystihuje váš problém. Pozerajte sa na text a snažte sa sledovať vaše myšlienky.
-teraz vezmite čistý papier a skúste nakresliť OBRÁZOK, ktorý čo najlepšie vyjadrí ten istý problém. Znovu sa pozerajte na obrázok a sledujte svoje myšlienky.
-na záver skúste zosumarizovať vaše nápady a myšlienky.
Touto metódou riešite jeden problém pomocou pravej aj ľavej hemisféry. Aký rozdiel v riešení ste spozorovali? Ktorý spôsob bol pre vás ľahší a ktorý vám priniesol lepšie výsledky? Alebo vás niečo napadlo práve pospájaním myšlienok z kroku 1 a 2?

Tip 2
Použite myšlienkové mapy
Tieto „mapy“ sa používajú ako netradičný spôsob zápisu poznámok i ako efektívna metóda pri riešení zložitých projektov. Metóda pracuje s textami aj s obrázkami a dáva ich do vzájomných súvislostí, čím pomáha nacvičovať prepájanie pravej a ľavej hemisféry.
Myšlienové mapy rešpektujú prirodzenú vlastnosť ľudskej mysle, ktorá nepracuje lineárnym spôsobom, ale tvorí zložité vzájomne popreplietné štruktúry. Mapy fungujú práve preto, lebo umožňujú zaznamenať celkovú štruktúru riešeného problému, pričom berú do úvahy aj všetky jednotlivé prvky problému spolu s ich vzájomnými väzbami. Bežným lineárnym zápisom sa to dosiahnuť nedá.

Používanie mapy je jednoduché, treba ho len vyskúšať. Má viaceré výhody:
-na prvý pohľad vám ukáže štruktúru problému
-jednoducho sa v nej dopisuje a dopĺňa
-ľahko vyznačíte vzájomné prepojenia a nadväznosti prvkov

Pri tvorbe myšlienkových máp každý môže uplatniť svoj individuálny štýl.
Existuje však niekoľko zásad, ktoré sa odporúča dodržať. Tu sú:
-začíname problémom, ktorý vyjadríme slovne čo možno najjednoduchšie a zakreslíme vždy do stredu stránky
-pri tvorbe mapy je ďalej výhodné postupovať z pravého horného rohu smerom nadol a dookola (v smere hodinových ručičiek)
-myšlienky zapisujeme vo vetvách okolo stredu tak, že súvisiace nápady „rozvetvujú“ pôvodnú myšlienku
-je výhodné použiť farebné perá alebo ceruzky
-je výborné, ak pri tvorbe mapy používame obrázky, symboly, kresby, skice
-súvisiace prvky mapy pospájame, graficky znázorníme ich väzby čiarami, prerušovanými čiarami, značkami
-odporúča sa písať paličkovým písmom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára