Perpetuum

pondelok 30. januára 2012

Ako fungujú Moderné kmene?

„Kmene sú najefektívnejším mediálnym kanálom, aký kedy existoval. Nie sú však na predaj, ani si ich nemožno prenajať. Kmene nerobia to, čo chcete vy, ale to, čo chcú ony. Práve preto je pridanie sa ku kmeňu a jeho vedenie taká mocná marketingová investícia.“
citát z knihy S. Godin: Tribes

V roku 2010 vyšiel vo vydavateľstve Ikar slovenský preklad knihy Setha Godina „Tribes“ (pod názvom Moderné kmene). Na 144 stranách autor podáva problematiku moderných kmeňov prostredníctvom hutných, stručných a výstižných úvah, postrehov, definícií a príkladov.

Seth Godin vychádza z Maslowovej hierarchie potrieb, v ktorej je jednou zo základných potrieb človeka potreba prináležania (potreba prináležania a lásky zahŕňa: potrebu družiť sa s ostatnými, byť prijímaný a niekam patriť). Ľudia jednoducho potrebujú niekam patriť, k iným ľuďom, ktorí majú rovnaké názory, potreby a záujmy. Ako príklad silných kmeňov z dávnej histórie uvádza náboženstvá, ktoré boli úplne prvotnými „kmeňmi“. Kniha rozoberá potrebu jedincov združovať sa do skupín, ktoré majú spoločné záujmy a ciele.

Čo charakterizuje kmeň?
-spoločná idea
-vodca kmeňa
-vzájomné prepojenie členov kmeňa (toto bol v minulosti limitujúci faktor, pretože komunikácia bola veľmi nákladná a nie vždy efektívna)

Éra internetu otvorila úžasné možnosti pre vznik a rast novodobých kmeňov: odstránila totiž bariéry v oblasti vzájomného prepojenia členov, s internetom sa prepojenie a komunikácia stala nezávislou od finančných, časových a priestorových obmedzení.
Internet vytvára výhodnú platformu pre komunikáciu, ale nedokáže zabezpečiť vodcovstvo: to je úloha pre nadšencov, vizionárov, či „kacírov“, ako ich autor v knihe nazýva. Ako vyzerá podľa Godina vodca, čo majú vodcovia spoločné?
     „Môžem vám povedať jedno: vodcovia nemajú nič spoločné. … Niet nijakého spoločného génia, vzdelania, výchovy, ani profesie. Inými slovami, nerodia sa ako vodcovia, tým som si istý. Vlastne jedno majú spoločné. Všetci vodcovia kmeňa, ktorých som kedy stretol, majú spoločné jedno: rozhodnutie viesť.“
citát z knihy S. Godin: Tribes

Na záver uposlúchnem Setha Godina a ponúkam zapožičanie knihy. Ak máte záujem, ozvite sa. Jedinou podmienkou je, že ju aj čestne vrátite. Alebo zapožičiate nejakú inú (inšpiratívnu knihu).

Tip: Na obale knihy sú uvedené e-knihy Setha Godina, ktoré sú zadarmo (dajú sa vygooglovať):
Knock Knock
Who´s There
Everyone´s an expert
The Bootstrapper´s Bible

štvrtok 26. januára 2012

Ako sa prejavuje trend "návrat k tradíciám"?

Tento trend (po anglicky TRADITIONALIZING) sa vo vyspelých krajinách začal prejavovať koncom milénia,  je stále aktívny a rozširuje sa i u nás.

Podstatou trendu je reakcia konzumentov na neustály tlak spôsobený zmenami v spoločnosti a rýchlo sa meniacimi technológiami. V takejto situácii sa ľudia začínajú prikláňať k tradícii, minulosti, a k starým spoločenským konvenciám.

V praxi sa trend prejavuje viacerými spôsobmi: spotrebitelia vyhľadávajú výrobky z tradičných materiálov, zlepšuje sa postavenie značiek, ktoré stavajú na tradícii, preferované je tradičné balenie produktov (zvyčajne za vyššiu cenu). Prebúdza sa aj trh ručne zhotovených výrobkov a „predaj z dvora“, sme svedkami predaja mlieka „napriamo“, od farmárov. 

Narastajúci záujem o tradície a hodnoty dedičstva sa u zákazníkov kombinuje so zdravotnými a sociálnymi obavami, a spolu vzbudzujú čoraz väčší záujem o všetko pôvodné, klasické. Na tomto trende napríklad vyrastá celý trh bio produktov v potravinárskom priemysle,  prejavuje sa v rastúcom záujme o alternatívnu medicínu.

Do budúcnosti sa pôsobenie trendu  prejaví i v oblasti demografie, napríklad v narastajúcom počte sobášov a v klesajúcom počte rozvodov, nakoľko hodnoty tradičnej rodiny a výchovy detí sú „in“ u súčasných tínedžerov. Sú konzervatívnejší, než sme boli my.
Aký produkt či službu máte pre nich pripravenú?

piatok 20. januára 2012

Sociálne siete. Sú výhodou pre každú firmu?

On-line komunikácia a sociálne siete sú v súčasnosti veľmi populárne a mnohé firmy sa snažia využiť ich potenciál, častokrát ako lacnejšiu alternatívu k masmediálnej komunikácii v „klasických“ médiách.  

Je tento spôsob komunikácie naozaj vhodný pre každú firmu?
Podľa mojej mienky: nie je. 
V rozpore s faktom, že pozitíva a výhody otvorenej komunikácie by teoreticky mohla využiť vo svoj prospech firma každého typu a veľkosti, nedá sa povedať, že on-line komunikácia je vhodná pre každý trh a každú firmu. On-line marketing spolu s prostriedkami on-line komunikácie neponúka riešenie pre firmu v prípade, že:

- zákazníci firmy sa nepohybujú v on-line prostredí, prípadne tento spôsob komunikácie nie je vzhľadom na oblasť pôsobenia firmy považovaný za vhodný
- firma je zameraná na jednosmernú komunikáciu a propagáciu svojich produktov a mena, a nie je pripravená na dialóg so zákazníkmi, ktorý nemusí mať len pozitívne smerovanie
- firma nevytvorí pre on-line komunikáciu zodpovedajúce zázemie, napríklad personálne

Podnikatelia, ktorí chcú využiť na marketingovú komunikáciu sociálne siete, častokrát nevedia cez tento kanál vôbec komunikovať. Nepoznajú vhodné nástroje alebo majú skreslenú predstavu o ich používaní. Sociálne siete sú predovšetkým priestorom pre výmenu názorov a otvorenú komunikáciu, v žiadnom prípade nejde o ďalší „predajný kanál“. 
Firma, ktorá ich chce použiť, by sa mala poradiť s odborníkmi na túto problematiku a tiež by mala zvážiť, či je schopná a ochotná viesť kontinuálny dialóg so svojimi (i potenciálnymi) zákazníkmi.

nedeľa 15. januára 2012

Správne nastavená stratégia vedie k zisku

Ako robiť marketing správne?
Je to pomerne jednoduché ….„začnite myslieť od konca“. Tak, ako to úspešne učí guru manažmentu Stephen Covey.

Prečo treba začať od konca?
Vezmite si napríklad situáciu, keď idete stavať dom. Čo urobíte ako prvé? Začnete myslieť od konca! Vytvoríte si „ideálnu predstavu domu“, kde má byť, kto v ňom bude bývať, koľko miestností potrebujete a či naozaj chcete veľkú záhradu. Nájdete pozemok, vyberiete lokalitu. Zistíte, či je tam dopravná dostupnosť, dobrí susedia, vhodné podložie na základy. Potom si dáte nakresliťplán, ako má dom vyzerať a s odborníkmi odkonzultujete statiku, rozvody elektriny, kúrenie. Všetko do detailov. Kto staval dom vie, že každá nedôslednosť sa napokon vypomstí :-), v realizácii, v jej cene a vo vašej spokojnosti s výsledkom diela.

To isté skúste aplikovať v marketingu. „Začnite myslieť od konca“ znamená, že najprv si musíte vytvoriť jasnú predstavu o tom, ako má Vaša firma vyzerať, povedzme, o 10 rokov. Nazývame to „víziou firmy“, bez nej sa nedá robiť dobrý marketing.

Je to ako s domom, nezačnete predsa osádzať okná bez toho, aby ste mali postavené základy a vytiahnuté múry. No a farbu muškátov dolaďujú majitelia ako poslednú, k domu, k záhrade, k farbe múrov.
A ak nemáte pevné základy, muškáty to určite nezachránia...